Shalmor Communication | שלמור תקשורת

מגדל ב.ס.ר 2, קומה 14, בן גוריון 1, בני ברק

סביבה ירוקה:

רשות הטבע והגנים

שמירה על אתרי טבע, נוף ומורשת

הוקמה כשני תאגידים (שאוחדו בשנת 1998), על פי חוק שאושר בכנסת בשנת 1963, לשם מימוש המטרות של החוקים שמכוננים אותה: חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הנצחה; וחוק הגנת חיית הבר. מטרות הרשות מתחלקות למחויבויות לשמור על הטבע ועל אתרי המורשת, לטפח אותם לרווחת הציבור ולחנכו בהתאם למטרות אלה.

 

 

אל"ה

תאגיד המיחזור הישראלי

פועל בתחום איסוף ומיחזור מיכלי הפיקדון משנת 2001. התאגיד פועל ללא מטרת רווח כדי לקדם את מיחזור מיכלי המשקה במדינת ישראל ולספק שירותים ליצרנים וליבואנים כדי לסייע להם לקיים את החובות החלות עליהם במסגרת חוק הפיקדון.

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 by Shalmor Communication

  • 1438008000_facebook
  • 1438007996_twitter
  • 1438007994_instagram
  • 1438007999_youtube